מונחים מרכזיים

מדרוג (רייטינג)    

שיעורי צפייה, אחוז הצופים שצפו בתכנית טלוויזיה/ברצועת זמן מסוימת מתוך סך האוכלוסייה הרלוונטית (כגון: משקי בית, פרטים).
מדרוג נגזר מתוך המילה "מדרגה". כלומר לאיזו מדרגה של אחוזי צפייה הצליחה להגיע כל תוכנית.  


נקודות רייטינג 

GRP -  Gross Rating Points    
מדד המציין את שיעורי הצפייה, או שיעורי ה"כיסוי" המצטברים, שהשיג תשדיר או קמפיין מסוימים, במהלך מספר שידורים.

 

נתח צפייה  (SHARE)    

אחוז הצופים שצפו בתכנית טלוויזיה/ברצועת זמן מסוימת מתוך סך הצופים בפועל בטלוויזיה בזמן נתון.


כיסוי (Reach)    

האחוז המצטבר של אנשים באוכלוסייה שנמנו כצופים לפחות פעם אחת (או לפחות מספר דקות מוגדר) בערוץ מסויים, או בסדרת תוכניות, או בסדרת תשדירים, בפרק זמן מוגדר סך הצפייה במשקי בית או ביחידים (בזמן נתון) אחוז משקי הבית או האנשים, הצופים בטלוויזיה בזמן מסוים, מתוך כלל האוכלוסייה HUT – House Using Television,  PUT People Using Television.


AID    

רגרסיה רבת משתנים שמטרתה לבדוק מהם המשתנים המשפיעים על המשתנה התלוי: סך הצפייה של משק הבית. המשתנים המשפיעים נלקחים מתוך שאלון סקר הכינון.  

 

יוניברס universe    

האוכלוסיה הכללית בישראל, בעלת הפרמטרים הרלוונטיים למדידת צפייה, שאותה צריך פאנל המדידה לייצג. האוכלוסייה הרלוונטית בישראל למדידת הצפייה הינה: כלל משקי בית בעלי מקלטים  ו/או פרטים בגילאי 4+ במשקי בית בעלי מקלטים, ללא אוכלוסיית מזרח ירושלים ועזה. נתוני הצפייה משוקללים מידי יום עפ"י התפלגות נתוני היוניברס (נתוני האוכלוסייה בישראל) לפי גיל, מין, מס' נפשות במשק בית ועוד.

 

מב"ת (מערכת בקרת תוקף)    

מערכת בקרה פנימית המאפשרת מעקב ובדיקת נתוני צפייה ברמת משק הבית הבודד (ללא אפשרות לצפות בפרטיו המזהים כגון שמות, כתובת, מס' טלפון וכו'). המערכת מופעלת ע"י הנהלת הוועדה בלבד ואינה מופצת לחברי הוועדה.

 

תדירות צפייה (Frequency)  שכיחות חשיפה    

מספר הפעמים הממוצע אשרצפו האנשים באוכלוסייה אשר נספרו כצופים בסדרת תכניות, או בסדרת תשדירים, בפרק זמן מוגדר.

 

תכנת ה- Infosys    

תכנה לקליטת ועיבוד נתוני צפיית בתי הפאנל. התוכנה מאפשרת למשתמש לנתח את נתוני הצפייה עפ"י פילוחים שונים כגון: שעות, ימים, ערוצים, סוג אוכלוסיה. ועוד.  חברי הוועדה, וגורמים נוספים בשוק הטלוויזיה נהנים מהרשאת שימוש בתוכנה.